Trích dẫn APA

(1991). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội: Sự thật.

Chicago Style Citation

Cương Lĩnh Xây Dựng đất Nước Trong Thời Kỳ Quá độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội: Văn Kiện Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VII. Hà Nội: Sự thật, 1991.

Trích dẫn MLA

Cương Lĩnh Xây Dựng đất Nước Trong Thời Kỳ Quá độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội: Văn Kiện Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VII. Hà Nội: Sự thật, 1991.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.