Sửa đổi, bổ sung 3 luật thúê quan trọng, Giảm nghĩa vụ đóng góp, giúp doanh nghiệp tích tụ vốn đầu tư phát triển\

Bộ tài chính trả lời về nguyên nhân sửa đổi và hướng sửa đổi 3 luật thúê nhằm giảm bớt nghĩa vụ đóng góp của các cơ sở kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích tụ vốn đầu tư phát triển

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bộ tài chính trả lời về nguyên nhân sửa đổi và hướng sửa đổi 3 luật thúê nhằm giảm bớt nghĩa vụ đóng góp của các cơ sở kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích tụ vốn đầu tư phát triển