Những luận thuyết nổi tiếng thế giới\

Giới thiệu những luận thuyết nổi tiếng có tác động sâu sắc và đời sống xã hội trong lĩnh vực nhân văn và thế giới khoa học

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huy Hòa
Đồng tác giả: Vũ, Đình Phòng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!