Trích dẫn APA

Đặng, H. V. Hoàn thiện pháp luật về đất đai đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\.

Chicago Style Citation

Đặng, Hùng Võ. Hoàn Thiện Pháp Luật Về đất đai đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước\.

Trích dẫn MLA

Đặng, Hùng Võ. Hoàn Thiện Pháp Luật Về đất đai đáp ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.