Gửi nội dung này: Nga-Trung ký kết hợp đồng dầu lửa trị giá 150 tỷ USD\