Sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong họat động quản lý của nhà nước\

Nghiên cưú những vấn đề lý luận và thực tiễn, bản chất và nội dung, và sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ với tư cách là nguyên tắc tổ chức và hoạt động chính trị của Đảng, hoạt động quản lý của nhà nước dưới chủ nghĩa xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, tiến Phồn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!