Trích dẫn APA

Nguyễn, Đ. H. (2000). Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Sách tham khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Đình Hương. Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa ở Việt Nam: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Đình Hương. Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa ở Việt Nam: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.