Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế trang trại, khái quát lịch sử phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam và một số nước khác, xác định khả năng, điều kiện phát triển các loại hình inh tế trang trại; đề xuất giải pháp, kiến nghị về chính sách phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!