Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Toàn văn báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ của BCHTWĐCSVN họp tại Hà nội từ 5 đến 12-1-2004

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!