Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc\.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Tạo Bước Chuyển Biến Căn Bản Trong Việc Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa Tiên Tiến, đậm đà Bản Sắc Dân Tộc\.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Tạo Bước Chuyển Biến Căn Bản Trong Việc Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa Tiên Tiến, đậm đà Bản Sắc Dân Tộc\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.