Tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 10 BCHTƯ khóa IX tại Hà Nội ngày 5-7-2004

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 10 BCHTƯ khóa IX tại Hà Nội ngày 5-7-2004