Gửi nội dung này: Các quan mua ruộng lập phố như thế nào: