Gửi nội dung này: Malaysia - Quốc vương được bầu theo thể thức luân phiên: