Chính sách cạnh tranh ở Việt Nam: Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng\

Sách trình bày tổng quan về lý thuyết cạnh tranh và chính sách cạnh tranh của một số trường phái kinh tế khác nhau, kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng chính sách cạnh tranh, phân tích thực trạng cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam; đề xuất những khuyến nghị cho việc xây dựng chính sác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Viết Thái
Tác giả tập thể: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách trình bày tổng quan về lý thuyết cạnh tranh và chính sách cạnh tranh của một số trường phái kinh tế khác nhau, kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng chính sách cạnh tranh, phân tích thực trạng cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam; đề xuất những khuyến nghị cho việc xây dựng chính sách cạnh tranh ở VN
Mô tả vật lý:164tr.