Gửi nội dung này: Hơn 20 năm, một kiến nghị của 24 nhà khoa học bị rơi vào lãng quên