Trích dẫn APA

Một số điểm mới về chính sách của Đảng, Nhà nước với tín ngưỡng, tôn giáo.

Chicago Style Citation

Một Số điểm Mới Về Chính Sách Của Đảng, Nhà Nước Với Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.

Trích dẫn MLA

Một Số điểm Mới Về Chính Sách Của Đảng, Nhà Nước Với Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.