Gửi nội dung này: Một số điểm mới về chính sách của Đảng, Nhà nước với tín ngưỡng, tôn giáo