Nhân mùa Đại hội Đảng suy nghĩ về Hiến Pháp

Góp ý của đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng ban văn hóa TƯ phân tích điều 4 Hiến pháp nước CHXHCNVN về vai trò lãmh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những điều đáng lưu ý trong việc giữ vững định hướng mục tiêu của Đảng trong báo cáo Đại hội Đảng sắp tới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Tân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!