Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Bước tiến mới quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội X của Đảng.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Bước Tiến Mới Quan Trọng Trong Quá Trình Chuẩn Bị Đại Hội X Của Đảng.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Bước Tiến Mới Quan Trọng Trong Quá Trình Chuẩn Bị Đại Hội X Của Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.