Bước tiến mới quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội X của Đảng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 BCHTWĐCSVN của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ngày 13-7-2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 BCHTWĐCSVN của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, ngày 13-7-2005