Trích dẫn APA

Phan, Đ. N. Nhận thức thêm về "cái hùng" trong sử thi Đăm Xăn\.

Chicago Style Citation

Phan, Đăng Nhật. Nhận Thức Thêm Về "cái Hùng" Trong Sử Thi Đăm Xăn\.

Trích dẫn MLA

Phan, Đăng Nhật. Nhận Thức Thêm Về "cái Hùng" Trong Sử Thi Đăm Xăn\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.