Nhận thức thêm về "cái hùng" trong sử thi Đăm Xăn\

Bài nghiên cứu giá trị nghệ thuật, đi sâu phân tích chủ đề trong sử thi Đăm Xăn (Ê đê) với việc thể hiện xuất sắc đúng ba nhiệm vụ anh hùng của sử thi Tây Nguyên nói chung đó là: lấy vợ, làm lụng và đánh giặc

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Đăng Nhật
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài nghiên cứu giá trị nghệ thuật, đi sâu phân tích chủ đề trong sử thi Đăm Xăn (Ê đê) với việc thể hiện xuất sắc đúng ba nhiệm vụ anh hùng của sử thi Tây Nguyên nói chung đó là: lấy vợ, làm lụng và đánh giặc