Trích dẫn APA

Vũ, Q. P. Tên phố việc không đáng vất vả.

Chicago Style Citation

Vũ, Quần Phương. Tên Phố Việc Không đáng Vất Vả.

Trích dẫn MLA

Vũ, Quần Phương. Tên Phố Việc Không đáng Vất Vả.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.