Những bài học thiết thực trong việc phòng, chống thiên tai: Nhìn lại năm 2005

Bài viết tổng kết những kinh nghiệm quý báu trong việc phòng, chống thiên tai của nhân dân ta suốt quá trình trên 60 năm kể từ năm Ất Dậu (1945)

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Hưng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương