5 thành tựu về kinh tế - xã hội qua 20 năm đổi mới (1986-2006)

Nội dung báo cáo chính trị của BCHTW trình Đại hội Đảng đã tổng kết 5 thành tựu về kinh tế-xã hội qua 20 đổi mới, đó là: Đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế; Tạo dựng được những tiền đề phát triển KT-XH; Thúc đẩy việc chuyển dịch cơ câu kinh tế; Thúc đẩy kinh tế đối ngoại; và Đạt được những thà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương