Về công tác xây dựng Đảng

Toàn văn báo cáo của BCH trung ương Đảng khoá IX đã được thông qua tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Toàn văn báo cáo của BCH trung ương Đảng khoá IX đã được thông qua tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng