Trích dẫn APA

(2001). Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Sách tham khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Định Hướng Phát Triển đội Ngũ Trí Thức Việt Nam Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa: Sách Tham Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001.

Trích dẫn MLA

Định Hướng Phát Triển đội Ngũ Trí Thức Việt Nam Trong Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa: Sách Tham Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.