Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Sách tham khảo

Sách trình bày những yêu cầu đối với đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước; vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức; phân tích thực trạng hiện nay từ cơ cấu, số lượng, tâm trạng, hiệu quả sử dụng, chất lượng đào tạo... và hướng xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam từ năm 2010-202...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!