Trích dẫn APA

(2000). Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng-văn hóa: Tài liệu nội bộ. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Một Số Văn Kiện Của Đảng Về Công Tác Tư Tưởng-văn Hóa: Tài Liệu Nội Bộ. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Trích dẫn MLA

Một Số Văn Kiện Của Đảng Về Công Tác Tư Tưởng-văn Hóa: Tài Liệu Nội Bộ. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.