Trích dẫn APA

Vũ Khoan. Đại hội X của Đảng và đường lối đối ngoại: Tìm hiểu nội dung các văn kiện đại hội X của Đảng.

Chicago Style Citation

Vũ Khoan. Đại Hội X Của Đảng Và đường Lối đối Ngoại: Tìm Hiểu Nội Dung Các Văn Kiện đại Hội X Của Đảng.

Trích dẫn MLA

Vũ Khoan. Đại Hội X Của Đảng Và đường Lối đối Ngoại: Tìm Hiểu Nội Dung Các Văn Kiện đại Hội X Của Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.