Gửi nội dung này: Đại hội X của Đảng và đường lối đối ngoại: