Đại hội X của Đảng và đường lối đối ngoại: Tìm hiểu nội dung các văn kiện đại hội X của Đảng

Bài báo phân tích những đổi mới và khẳng định mục tiêu , nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình thế giới hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Khoan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương