Bộ mặt thật của L.Xan chét đã bị vạch trần

Về luận điệu cá nhân của bà Nghị sĩ Mỹ Lo-rét-ta Xan-chét với âm mưu kích động các phần tử xấu chống phá nhà nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Hiệu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Về luận điệu cá nhân của bà Nghị sĩ Mỹ Lo-rét-ta Xan-chét với âm mưu kích động các phần tử xấu chống phá nhà nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ