Gửi nội dung này: Đại hội 17 ĐCS Trung Quốc mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Trung Quốc