Gửi nội dung này: Việt Nam - thành viên tích cực trong Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (AIPA)