Trích dẫn APA

Lâm Nguyên. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: Bảo vệ quyền lợi người lao động là tập trung, xuyên suốt.

Chicago Style Citation

Lâm Nguyên. Chủ Tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: Bảo Vệ Quyền Lợi Người Lao động Là Tập Trung, Xuyên Suốt.

Trích dẫn MLA

Lâm Nguyên. Chủ Tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: Bảo Vệ Quyền Lợi Người Lao động Là Tập Trung, Xuyên Suốt.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.