Gửi nội dung này: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: Bảo vệ quyền lợi người lao động là tập trung, xuyên suốt