Trích dẫn APA

Vũ Yên. Khai thác bô-xít Tây Nguyên: Lơ là môi trường - Hậu quả khó lường!

Chicago Style Citation

Vũ Yên. Khai Thác Bô-xít Tây Nguyên: Lơ Là Môi Trường - Hậu Quả Khó Lường!

Trích dẫn MLA

Vũ Yên. Khai Thác Bô-xít Tây Nguyên: Lơ Là Môi Trường - Hậu Quả Khó Lường!

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.