Khai thác bô-xít Tây Nguyên: Lơ là môi trường - Hậu quả khó lường!

Bài giới thiệu một số nội dung chính trong Thông báo số 245-TB/TW ngày 24-4-2009 về kết luận của BCT liên quan đến việc quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015. Trong đó nhấn mạnh việc cần phải tính toán kỹ tác động về môi trường......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Yên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài giới thiệu một số nội dung chính trong Thông báo số 245-TB/TW ngày 24-4-2009 về kết luận của BCT liên quan đến việc quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015. Trong đó nhấn mạnh việc cần phải tính toán kỹ tác động về môi trường...