Gửi nội dung này: Xây dựng thủy điện ở miền Trung: Sai một ly, đi một dặm