Gửi nội dung này: Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật: Người giỏi ngoại ngữ hiếm có trong lịch sử