Gửi nội dung này: Có bao nhiêu nhà nước cổ đại ở nước ta?