Trích dẫn APA

Nông, Đ. M. Tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm đóng góp ý kiến sát thực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Chicago Style Citation

Nông, Đức Mạnh. Tập Trung Trí Tuệ, đề Cao Trách Nhiệm đóng Góp ý Kiến Sát Thực Vào Các Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội XI Của Đảng.

Trích dẫn MLA

Nông, Đức Mạnh. Tập Trung Trí Tuệ, đề Cao Trách Nhiệm đóng Góp ý Kiến Sát Thực Vào Các Dự Thảo Văn Kiện Trình Đại Hội XI Của Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.