Gửi nội dung này: Tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm đóng góp ý kiến sát thực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng