Bauxite Tây nguyên - tiếp hay dừng Quốc hội cần đưa ra quyết sách cuối cùng

Bài lược thuật cuộc đối thoại bàn tròn trực tuyến xung quanh vấn đề có nên tiếp tục thực hiện dự Bauxite Tây nguyên hay không khi mà dự án có tính rủi ro quá cao, trong khi hiệu quả kinh tế lại không mấy thuyết phục...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài lược thuật cuộc đối thoại bàn tròn trực tuyến xung quanh vấn đề có nên tiếp tục thực hiện dự Bauxite Tây nguyên hay không khi mà dự án có tính rủi ro quá cao, trong khi hiệu quả kinh tế lại không mấy thuyết phục...