Trích dẫn APA

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X - Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI.

Chicago Style Citation

Bế Mạc Hội Nghị Lần Thứ 14 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa X - Chuẩn Bị Chu đáo Cho Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Của Đảng Lần Thứ XI.

Trích dẫn MLA

Bế Mạc Hội Nghị Lần Thứ 14 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa X - Chuẩn Bị Chu đáo Cho Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Của Đảng Lần Thứ XI.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.