Gửi nội dung này: Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X - Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI