Quan điểm của Đảng ta về tôn giáo

Tôn giáo là một vấn đề được Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm giải quyết trong suốt quá trình tiến hành cách mạng dân tộc. Những quan điểm của Đảng được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương