Trích dẫn APA

Một số vấn đề cơ bản của Đại hội Đảng lần thứ XI.

Chicago Style Citation

Một Số Vấn đề Cơ Bản Của Đại Hội Đảng Lần Thứ XI.

Trích dẫn MLA

Một Số Vấn đề Cơ Bản Của Đại Hội Đảng Lần Thứ XI.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.