Một số vấn đề cơ bản của Đại hội Đảng lần thứ XI

Giới thiệu loạt bài đăng trên báo Đại đoàn kết về một số vấn đề nổi bật của Đại hội Đảng XI như: phát huy sức mạnh dân tộc; bước tiến dân chủ qua ĐH; vấn đề quyền lực Nhà nước và quan niện mới về bản chất của Đảng trong Cương lĩnh Đại hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương